Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho ΔABC, hai đường cao BD và CE. Gọi M là trung điểm của BC. Em hãy chọn câu sai:

 • A. BM = MC
 • B. ME = MD
 • C. DM = MB
 • D. M không thuộc đường trung trực của DE

Câu 2: Cho ΔABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Các đường trung trực của BE và AC cắt nhau tại O. Chọn câu đúng

 • A. ΔABO = ΔCOE
 • B. ΔBOA = ΔCOE
 • C. ΔAOB = ΔCOE
 • D. ΔABO = ΔCEO

Câu 3:Cho ΔABC có AC > AB. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE = AB. Các đường trung trực của BE và AC cắt nhau tại O. Chọn câu đúng

 • A. AO là đường trung tuyến của tam giác ABC
 • B. AO là đường trung trực của tam giác ABC
 • C. AO ⊥ BC
 • D. AO là tia phân giác của góc A

Câu 4: Cho ΔABC trong đó ∠A = 100°. Các đường trung trực của AB và AC cắt cạnh BC theo thứ tự tại E và F. Tính ∠EAF .

 • A. 20°
 • B. 30°
 • C. 40°
 • D. 50°

Câu 5: Cho ΔABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AK = AH. Kẻ KD ⊥ AC (D ∈ BC) . Chọn câu đúng

 • A. ΔAHD = ΔAKD
 • B. AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK
 • C. AD là tia phân giác của góc HAK
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A. Hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại O.

 • A. AO đi qua trung điểm của MN
 • B. AO vuông góc với MN
 • C.AO là đường rung trực của MN
 • D.A,B,C đều sai

Câu 7: Cho tam giác ABC cân tại A có . các đường trung trực của AB và AC cắt BC tại E và F. Tam giác AEF là tam giác gì?

 • A.Tam giác cân
 • B.Tam giác đều
 • C.Tam giác vuông
 • D.Tam giác vuông cân

Câu 8: CHo tam giác ABC vuông tại A, đường trung trực của AB cắt BC tại M. So sánh MB và MC

 • A.MB=MC
 • B.MB<MC
 • C.MB>MC

Câu 9: Cho tam giác đều ABC cạnh 10cm. Gọi M là trung điểm của BC. Đường trung trực của AC cắt AM ở O. tính độ dài OA

 • A.4,2cm
 • B.5,4cm
 • C.5,5cm
 • D.5,8cm

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B=30, đường trung trực của AB cắt BC tại M. tam giác MAC là tam giác gì.

 • A.Tam giác cân
 • B.Tam giác đều
 • C.Tam giác vuông
 • D.Tam giác vuông cân
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 78


 • 14 lượt xem