Giải Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 78

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài học "Tính chất ba đường trung trực của tam giác", thuộc phần hình 7. Dựa vào cấu trúc SGK, KhoaHoc tóm tắt kiến thức cần nhớ và hướng dẫn giải các bài tập một cách cụ thể, dễ hiểu. Hi vọng rằng đây là tài liệu có ích cho việc học tập của các em.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Đường trung trực của tam giác

Trong một tam giác, đường trung trực của một cạnh gọi là một đường trung trực của tam giác đó.

  • Mỗi tam giác có ba đường trung trực

Định lí 1

Trong một tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.

2. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Định lí 2

Ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó.

  • Tam giác ABC có O là giao của ba đường trung tuyến.

Ta còn gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Giải Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 78-2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 52: Trang 79 - SGK Toán 7 tập 2

Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác cân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 53: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Ba gia đình quyết định đào chung một cái giếng (h.50). Phải chọn vị trí của giếng ở đâu để các khoảng cách từ giếng đến các nhà bằng nhau?

Giải Câu 53 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 54: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC trong các trường hợp sau:

a) , \(\widehat{B}\), \(\widehat{C}\) đều nhọn

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Cho hình 51: Chứng minh ba điểm B, C, D thẳng hàng.

Gợi ý: Chứng minh

Giải Câu 55 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Sử dụng bài 55 để chứng minh rằng: Điểm cách đều ba đỉnh của một tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền của tam giác đó.

Từ đó hãy tính độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông theo độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 57: Trang 80 - SGK Toán 7 tập 2

Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy (h.52). Làm thế nào để xác định được bán kính của đường viền này?

Giải Câu 57 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - sgk Toán 7 tập 2 Trang 80

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác


  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021