Giải câu 24 bài 5: Đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 38

  • 1 Đánh giá

Câu 24: trang 38 sgk Toán 7 tập 2

Ở Đà Lạt, giá táo là và giá nho là \(y(đ/kg)\). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

a) táo và \(8 kg \)nho.

b) hộp táo và \(15 \)hộp nho, biết mỗi hộp táo có \(12 kg \)và mỗi hộp nho có \(10 kg\)

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không ?

Bài làm:

a. Gọi là số tiền mua \(5kg \)táo và \(8kg \)nho.

Ta viết được biểu thức đại số: \(đồng)

b.

  • Mỗi hộp táo có hộp táo có \(12.10=120(kg)\)

Giá tiền táo là hộp táo có giá tiền \(120x\)(đồng)

  • Mỗi hộp nho có hộp nho có \(10.15=150(kg)\)

Giá tiền nho là hộp nho có giá tiền \(150y\)(đồng)

Ta viết được biểu thức đại số biểu thị số tiền mua 10 hộp táo và 15 hộp nho là:

(đồng)

Các biểu thức đại số trên đều là đa thức.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021