Giải câu 34 bài luyện tập sgk Toán 7 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 34: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đa thức:

a) và \(Q = 3xy^2 - x^2y + x^2y^2\)

b) và \(N = x^2y^2 + 5 - y^2\)

Bài làm:

a)

b)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021