Giải câu 65 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 7 tập 2 trang 51

  • 1 Đánh giá

Câu 65: trang 51 sgk Toán 7 tập 2

Trong số các số bên phải của các đa thức sau, số nào là nghiệm của đa thức bên trái nó?

a.
b.
c.
d.
e.

Bài làm:

Ta thử các giá trị vào đa thức tương ứng. Nếu giá trị đó làm cho đa thức có kết quả bằng 0 thì đó là nghiệm của đa thức.

Ta có các nghiệm của các đa thức là

a. b. c. d. e.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021