Trắc nghiệm Hình học 7 bài 2: Hai tam giác bằng nhau

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Hai tam giác bằng nhau Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hai tam giác MNP và DEF .có MN = DE; MP = DF , NP = EF , . Ta có :

 • A. ∆ MNP = ∆ DEF
 • B. ∆ MPN = ∆ EDF
 • C. ∆ NPM = ∆ DFE
 • D. Cả A,B,C đều đúng

Câu 2: Cho ∆ PQR = ∆ DEF trong đó PQ = 4cm , QR = 6cm, PR= 5cm . Chu vi tam giác DEF là :

 • A. 14cm
 • B. 15cm
 • C. 16cm
 • D. 17cm

Câu 3: Cho ∆ ABC = ∆ DEF có EF= 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là :

 • A. = 500 , BC = 3cm
 • B.= 600 , BC = 3cm
 • C.= 700 , BC = 3cm
 • D.= 800 , BC = 3cm

Câu 4: Điền dấu x vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

A. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau

B. Hai tam giác bằng nhau thì có các góc tương ứng bằng nhau

C. Hai tam giác có các góc tương ứng bằng nhau, các cạnh tương ứng bằng

nhau thì hai tam giác đó bằng nhau

D.Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh bằng nhau,và có các

góc bằng nhau

Câu 5: Cho 2 tam giác và $\Delta HIK$ có MP=IK; NP=HK; IH=MN; $\widehat{N}=\widehat{H}$. Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. A,B,C đều sai

Câu 6: Cho . Hãy tìm cạnh tương ứng với cạnh EF, góc tương ứng với góc E:

 • A.MN và góc O
 • B.MO và góc M
 • C.NO và góc N

Câu 7: Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC ( không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và môt tam giác có ba đỉnh là T,S,R.Hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết rằng góc A bằng góc T và AC=TS.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho có AB=7cm, AC=10cm, NP = 12cm. Tính chu vi tam giác MNP:

 • A.27cm
 • B.29cm
 • C.32cm
 • D.37cm

Câu 9: Cho . Biết góc H=45, F=60. Tính các góc còn lại của $\Delta HIK$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10:Cho ΔABC = ΔMNP. Chọn đáp án sai

 • A. AB = MN
 • B. AC = NP
 • C. ∠A = ∠M
 • D. ∠P = ∠C

Câu 11:Cho ΔABC = ΔDEF. Biết ∠A = 33°, khi đó:

 • A. ∠D = 33°
 • B. ∠D = 42°
 • C. ∠E = 32°
 • D. ∠D = 66°

Câu 12:Cho hai tam giác ABC và DEF có: AB = EF, BC = FD, AC = ED; ∠A = ∠E, ∠B = ∠F, ∠D = ∠C. Khi đó

 • A. ΔABC = ΔDEF
 • B. ΔABC = ΔEFD
 • C. ΔABC = ΔFDE
 • D. ΔABC = ΔDFE

Câu 13: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết AB = 5cm, MP = 7cm và chu vi của tam giác ABC bằng 22cm. Tính các cạnh còn lại của mỗi tam giác?

 • A. NP = BC = 9cm
 • B. NP = BC = 11cm
 • C. NP = BC = 10cm
 • D. NP = 9cm; BC = 10cm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Hai tam giác bằng nhau sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 110 112


 • 148 lượt xem