Trắc nghiệm Hình học 7 bài 7: Định lý Py-ta-go

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 7: Định lý Py-ta-go Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác MNP vuông tại M, MN=4,5cm, NP =7,5cm. TInh độ dài MP

 • A.5,5cm
 • B.7,5cm
 • C.4,5cm
 • D.6cm

Câu 2: Cho ba tam giác có độ dài như sau:

 1. : 7,2cm; 9,6cm; 13cm
 2. : 9cm; 12cm; 16cm
 3. : 12cm; 16cm; 20cm

Trong ba tam giác đã cho, tam giác nào là tam giác vuông:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Không có tam giác nào vuông

Câu 3: Cho tam giác nhọn ABC, kẻ AH vuông góc với BC ( H BC). CHo biết AH=12cm, BH=5cm và BC=14cm. Tính các độ dài AB và AC.

 • A.AB=14cm; AC=15cm
 • B.AB=13cm, AC=15cm
 • C.AB=15cm, AC=16cm
 • D.Một kết quả khác với ba kết quả trên

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=18cm, BC=30cm. Vẽ Ah vuông góc với BC tại H. Tính độ dài AH.Câu nào sau đây đúng:

 • A.AH=14,4cm
 • B.AH=15,4cm
 • C.AH=16cm
 • D.A,B,C đều sai

Câu 5: CHo tam giác ABC vuông tại A, Vẽ AH vuông góc với BC tại H .Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính độ dài cạnh BC biết AB = AC = 2dm

 • A. BC = 4 dm
 • B. BC = √6 dm
 • C. BC = 8dm
 • D. BC = √8 dm

Câu 7: Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 26cm và có độ dài các cạnh góc vuông tỉ lệ với 5 và 12. Tính độ dài các cạnh góc vuông?

 • A. 10 cm, 22 cm
 • B. 10 cm, 24 cm
 • C. 12 cm, 24 cm
 • D. 15 cm, 24 cm

Câu 8:Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết BH = 9cm, HC = 16cm. Tính độ dài cạnh AB, AH ?

 • A. AH = 12cm, AB = 15cm
 • B. AH = 10cm, AB = 15cm
 • C. AH = 15cm, AB = 12cm
 • D. AH = 12cm, AB = 13cm

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại B BC=12cm, AC=13cm. Tính AB

 • A. x = 10cm
 • B. x = 11cm
 • C. x = 8cm
 • D. x = 5cm

Câu 10:Cho tam giác ABC vuông tại B. Khi đó

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 7: Định lý Py-ta-go sgk Toán 7 tập 1 Trang 129 133


 • 38 lượt xem