Trắc nghiệm Đại số 7 bài 5: Đa thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Đa thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thu gọn đa thức P = - 2x2y - 7xy2 +3x2y + 7xy2 được kết quả

 • A. P = x2y
 • B. P = - x2y
 • C. P = x2y + 14xy2
 • D.- 5x2y - 14xy2

Câu 2: Bậc của đa thức x8 - y7 + x4y5 - 2y7 - x4y5

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 24

Câu 3: Giá trị của đa thức Q = x2 -3y + 2z tại x = -3 ; y = 0 ; z = 1 là

 • A. 11
 • B. -7
 • C. 7
 • D. 2

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng nhất

 • A. Mỗi đa thức được coi là một đơn thức
 • B. Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
 • C. Cả A , B đều đúng
 • D. Cả A , B đều sai

Câu 5: Câu nào sau đây đúng

 • A.Đa thức là một tổng của những đơn thức
 • B.Mỗi đơn thức được coi là một đa thức
 • C.Số 0 cũng được gọi là đa thức 0
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 6: Câu nào sau đây đúng:

 • A.Bậc của đa thức là bậc của hang tử có bậc thập nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó
 • B.Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó
 • C.Bậc của đa thức là tổng tất cả các bậc của các hạng tử trong đa thức đó.
 • D.A,B,C đều sai

Câu 7: Cho đa thức

Bậc của đa thức thu gọn của đa thức P là:

 • A.8
 • B.9
 • C.14
 • D.15

Câu 8: Cho đa thức . Tính giá trị của Q tại x=-2;y=3.Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tính giá trị của đa thức: tại x thỏa mãn $2x^{2}+3x-1=0$

 • A.M=-11
 • B.M=10
 • C.M=0
 • D.A,B,C đều sai

Câu 10: Bậc cuả đa thức

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 4

Câu 11:Thu gọn đa thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Thu gọn và tìm bậc của đa thức ta được

 • A. Kết quả là đa thức có bậc là 4
 • B. Kết quả là đa thức có bậc là 5
 • C. Kết quả là đa thức có bậc là 4
 • D. Kết quả là đa thức có bậc là 4
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Đa thức sgk Toán 7 tập 2 trang 36


 • 54 lượt xem