Trắc nghiệm Đại số 7 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn đáp án đúng

 • A. Số dương chỉ có một căn bậc hai.
 • B. Số dương có hai căn bậc hai là hai số đối nhau.
 • C. Số dương không có căn bậc hai.
 • D. Số dương có hai căn bậc hai là hai số cùng dấu

 • A. 9 và 9
 • B. 9 và 3
 • C. 3 và 3
 • D. 3 và 9

 • A. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x2 = a
 • B. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x3 = a
 • C. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x = a2
 • D. Căn bậc hai của một số a không âm là x sao cho x = a3

 • A. -7
 • B. 49
 • C. ±7
 • D. 7

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: bằng :

 • A. 98
 • B. -98
 • C. ± 14
 • D . 14

Câu 7:Trong các số sau đây số nào là số vô tỉ ?

 • A.
 • B. 0, 121212....
 • C . 0,010010001...
 • D. - 3,12(345)

Câu 8: Nếu thì a2 bằng :

 • A. 3
 • B. 81
 • C. 27
 • D. 9

Câu 9: Chọn câu trả lời sai . Nếu thì x bằng :

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Nếu thì $x^{2}$ bằng:

 • A.3
 • B.9
 • C.27
 • D.81
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 40 42


 • 11 lượt xem