Trắc nghiệm toán 7 hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 7 hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho góc AOB có số đo bằng . Trong góc AOB vẽ tia OC. Trên nửa mặt phẳng bờ OB không chứa tia OC, vẽ tia OD sao cho $\widehat{AOC} = \widehat{BOD}$. Tính số đo góc $\widehat{COD}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Chọn câu đúng nhất:

 • A. Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì //
 • B. Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì //
 • C. Hai đường thẳng cắt đường thẳng và trong các góc tạo thành có mọt cặp góc so le ngoài bằng nhau thì //
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c, biết a // b và b // c. Chọn kết luận đúng:

 • A. a // c
 • B. a ⊥ c
 • C. a cắt c
 • D. Cả A, B, C đều sai

Câu 4: Cho , tia OC là tia phân giác của $\widehat{AOB}$. Gọi OD là tia đối của tia OC. Trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa tia OA, vẽ tia OE sao cho $\widehat{DOE} = 25$. Góc

nào dưới đây đối đỉnh với .

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho hình vẽ sau biết AB//DE. Tính .

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng?

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau;

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau;

(III) Hai góc trong cùng phía bù nhau;

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 7: Định lý sau được phát biểu thành lời là:

 • A. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia.
 • B. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó song song với đường thẳng kia.
 • C. Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó tạo với đường thẳng kia một góc .
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 8: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 • A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
 • B. Hai góc đồng vị bằng nhau
 • C. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 9: Cho hình vẽ sau:

Chọn phát biểu đúng.

 • A. và $\widehat{K}_{1}$ là hai góc so le trong
 • B. và $\widehat{K}_{4}$ là hai góc đồng vị
 • C. và $\widehat{K}_{$}$ là hai góc so le ngoài
 • D. và $\widehat{K}_{2}$ là hai góc so le trong

Câu 10: Cho định lý: “Nếu hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba thì hai góc đồng vị bằng nhau” (xem hình vẽ dưới đây). Giả thiết của định lý là

 • A. a//b; a⊥c
 • B. a//b, c ∩ a = {A} ; c ∩ b = {B}
 • C. a//b; a//c
 • D. a//b, c bất kì

Câu 11: Hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O, tạo thành góc MOP có số đo bằng . Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc MOP. Ot′ là tia đối của tia Ot. Chọn câu đúng.

 • A. Ot′ là tia phân giác của góc NOP.
 • B. Ot′ là tia phân giác của góc NOQ.
 • C. ON là tia phân giác của góc t′OP.
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 12: Cho hình vẽ sau:

Chọn câu đúng nhất.

 • A. AD // BE
 • B. BE // CG
 • C. Cả A, B đều sai
 • D. Cả A, B đều đúng.

Câu 13: Cho hình vẽ sau.

Tính số đo góc ADC.

 • A. 80°
 • B. 100°
 • C. 90°
 • D. 70°

Câu 14: Cho hình vẽ sau:

Biết a⊥AB, b⊥AB, . Tính $\widehat{N}_{2}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Cho . Trên nửa mặt phẳng bờ Oy có chứa tia Ox, kẻ Oz⊥Ox. Gọi OE là tia phân giác của $\widehat{zOy}$.Biết $\widehat{zOE} = 20^{\circ}$. Tính $\widehat{xOy}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Chọn câu đúng.

 • A. Giả thiết của định lý là điều cho biết.
 • B. Kết luận của định lý là điều được suy ra.
 • C. Giả thiết của định lý là điều được suy ra.
 • D. Cả A, B đều đúng.

Câu 17: Cho . Vẽ $\widehat{BOC}$ và $\widehat{AOB}$ kề bù với $\widehat{AOB}$.Chọn câu đúng nhất.

 • A. và $\widehat{AOD}$ là hai góc đối đỉnh
 • B.
 • C. Hai tia phân giác của hai góc và $\widehat{AOD}$ là hai tia đối nhau
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 18: Cho hình vẽ sau:

Biết . Tính $\widehat{M}_{4} + \widehat{N}_{2}, $\widehat{M}_{3} + \widehat{N}_{1}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Hình vẽ sau có bao nhiêu cặp góc so le trong?

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 2
 • D. 4

Câu 20: Cho góc đối đỉnh với góc $\widehat{x'By'}$ và = 60°. Tính số đo góc $\widehat{x'By'}$

 • A. 30°
 • B. 120°
 • C. 90°
 • D. 60°
Xem đáp án
 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021