Trắc nghiệm Hình học 7 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho hình vẽ sau:

Chọn phát biểu đúng:

 • A. và $K_{1}$ là hai góc so le trong
 • B. và $K_{4}$ là hai góc đồng vị
 • C. và $K_{4}$ là hai góc so le ngoài
 • D. và $K_{2}$ là hai góc so le trong

 • A. và $\widehat{N_{4}}$
 • B. và $\widehat{N_{2}}$
 • C. và $\widehat{N_{2}}$
 • D. và $\widehat{N_{2}}$

 • A. và $\widehat{B_{1}}$
 • B. và $\widehat{B_{1}}$
 • C. và $\widehat{B_{4}}$
 • D. và $\widehat{B_{1}}$

 • A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau
 • B. Hai góc đồng vị bằng nhau
 • C. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

 • A. 4
 • B. 12
 • C. 8
 • D. 16

Câu 6: Đáp án nào sau đây không đúng? Các cặp góc đồng vị là :

 • A. Góc A1 và góc B3
 • B. Góc A3 và góc B1
 • C. Góc A4 và góc B4
 • D. Góc A3 và góc B3

Câu 7: Chọn câu trả lời sai.Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng , trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau . Khi đó

 • A. Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau
 • B. Mỗi cặp góc đồng vị bù nhau
 • C. Mỗi cặp góc trong cùng phía bù nhau
 • D. Mỗi cặp góc ngoài cùng phía bù nhau

Câu 8: Ba đường thẳng cắt nhau lại điểm O. TỔng các cặp góc đối đỉnh ( không kể góc bẹt) là:

 • A.3 cặp
 • B.12 cặp
 • C.6 cặp
 • D.9 cặp

Câu 9: Bốn đường thẳng a,b,c,d cắt nhau tại O.Mỗi đường thẳng xy không đi qua O cắt cả 4 đường thẳng lần lượt tại A,B,C,D. Tổng số các cặp góc đối đỉnh là:

 • A.8 cặp
 • B.9 cặp
 • C.16 cặp
 • D.20 cặp

Câu 10: CHo ba đường thẳng xx', yy',zz' cùng đi qua O. Góc nào sau đây là góc kề bù với góc xOy?

 • A.yOx'
 • B.yOx' và xOy'
 • C.xOy'
 • D.yOz' và zOy'
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng sgk Toán 7 tập 1 Trang 88 89


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021