Trắc nghiệm Đại số 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Giá trị của biểu thức tại x = 2 là

 • A. 13
 • B. 10
 • C. 19
 • D. 9

 • A. 13
 • B. 18
 • C. 19
 • D. 9

 • A. 16
 • B. 86
 • C. -32
 • D. -28

 • A. A > B
 • B. A = B
 • C. A < B
 • D. A ≥ B

 • A. B = 54
 • B. B = 70
 • C. B = 54 hoặc B = 70
 • D. B = 45 hoặc B = 70

Câu 6:Giá trị của biểu thức 2x2 - 5x + 1 tại x =

 • A. -1
 • B. 3
 • C. 4
 • D.

Câu 7:Giá trị của biểu thức 2( x - y ) + y2 Tại x = 2, y = -1 là :

 • A. 10
 • B. 7
 • C. 6
 • D. 5

Câu 8:Biểu thức ( x + 7 )2 + 5 đạt giá trị nhỏ nhất khi :

 • A. x = 7
 • B. x = -7
 • C . x = 5
 • D . x = -5

Câu 9:Giá trị của biểu thức bằng 0,7 tại x bằng :

 • A. 1,3
 • B. 1,32
 • C. 1,35
 • D. 1,6

Câu 10: Cho biểu thức

 • A.Bốn nhân với x bình phương cộng với 3
 • B.Bốn nhân với bình phương x lấy kết quả cộng với ba
 • C.Bốn x bình phương cộng ba
 • D.A,B,C đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 27


 • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021