Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho cùng dấu thì:

 • A.x=0
 • B.x>0
 • C.x<0
 • D.Cả B, C đều sai

Câu 2: Số hữu tỉ nào sau đây không nằm nữa và $\frac{2}{3}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Chọn câu sai: Các số nguyên x,y mà là:

 • A.x=1;y=6
 • B.x=2;y=-3
 • C.x=-6;y=-1
 • D.x=2;y=3

Câu 4: Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác

Câu 5: Cho hai số hữu tỉ và $y=\frac{391}{389}$. Câu nào trong câu trả lời sau đúng:

 • A.x<y
 • B.x=y
 • C.x>y

Câu 6: Câu nào trong các câu sau đúng:

 • A.
 • B.
 • C.

Câu 7: Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là?

 • A. N
 • B. N*
 • C. Q
 • D. R

Câu 8: Chọn câu đúng?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số a/b với:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 trang 4 8


 • 69 lượt xem