Trắc nghiệm Đại số 7 bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Một công nhân làm được 30 sản phẩm trong 50 phút. Trong 120 phút người đó làm được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

 • A. 76
 • B. 78
 • C. 72
 • D. 74

Câu 2: Hai thanh sắt có thể tích là 23cm3 và 19 cm3 . Thanh thứ nhất nặng hơn thanh thứ hai 56gam . Thanh thứ nhất nặng :

 • A. 266gam
 • B. 322gam
 • C. 232gam
 • D. 626gam

Câu 3: Học sinh khối 7 tham gia trồng ba loại cây : phượng ,bạch đàn, phi lao. Số cây phượng , bạch đàn, phi lao tỉ lệ với các số 2; 3; 5 . Biết hai lần số cây phượng cộng với ba lần số bạch đàn thì nhiều hơn số phi lao là 48 cây .
Hãy điền vào chỗ trống :

 • A. Số cây phượng đã trồng được là.........
 • B. Số cây bạch đàn đã trồng được là.......
 • C. Số cây phi lao đã trồng được là..........

Câu 4: Cho bốn số a; b; c; d .Biết rằng a : b = 2: 3 ; b : c = 4 : 5 ; c : d = 6 : 7. Thế thì a : b : c : d bằng:

 • A. 8 : 12 : 15 : 13
 • B. 16 : 24 : 32 : 35
 • C. 4 : 12 : 6 : 7
 • D. 16 : 24 : 30 : 35

Câu 5:Cho biết hai đại lưởng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y=. Khi đó, với y=5 thì giá trị của x là:

 • A.x=500
 • B.
 • C.
 • D.-500

Câu 6: Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích lần lượt là 10dm3 và 15dm3. Biết thanh thứ hai nặng ơn thanh thứ nhất 52kg. Mỗi thanh kim loại sẽ nặng là:

 • A.104kg và 156kg
 • B.52kg và 78kg
 • C.208kg và 312kg
 • D.Cả a,b,c đều sai

Câu 7: Một tam giác có độ dài của ba cạnh tỉ lệ với 4,6,8.Biết rằng chu vi tam giác là 36cm.Độ dài của ba cạnh tam giác là:

 • A.4cm,6cm,8cm
 • B.8cm,12cm,16cm
 • C.12cm,18cm,24cm
 • D.Một kết quả khác

Câu 8: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi và chỉ khi x=4 thì y=6. Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

 • A.k=
 • B.k=
 • C.k=
 • D.A,B,C đều sai

Câu 9: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x=16 thì y=12. Hãy biểu diễn y theo x

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số k x=2,5 thì y=-0,5. Hãy tính x khi y=-4,78

 • A.x=-21,3
 • B.x=23,9
 • C.x=-24,5
 • D.x=25,4

Câu 11: Một hình chữ nhật có hai cjanh tỉ lệ với 4 và 7, chu vi là 220cm. Diện tích hình chữ nhật đó bằng:

 • A.2500cm2
 • B.2800cm2
 • C.3000cm2
 • D.3180cm2

Câu 12: Chia số 370 thành ba phần tỉ lệ thuận với .Tìm mỗi phần:

 • A.75;120;175
 • B.80;115;175
 • C.90;120;160
 • D.A,B,C đầu sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 54 56


 • 199 lượt xem