Trắc nghiệm toán 7 hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 7 hình học chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu đúng. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì

 • A. Vuông góc với nhau
 • B. Song song với nhau
 • C. Đối nhau
 • D. Trùng nhau

Câu 2: Điền vào chỗ trống: “Nếu hai đường thẳng d, d' cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía … thì d // d' ”

 • A. Bù nhau
 • B. Bằng nhau
 • C. Phụ nhau
 • D. Kề nhau

Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c biết a // b và a ⊥ c. Kết luận nào đúng:

 • A. b // c
 • B. b ⊥ c
 • C. a ⊥ b
 • D. Tất cả các đáp án đều sai

Câu 4: Trên đường thẳng AA′ lấy điểm O. Vẽ trên cùng nửa mặt phẳng bờ AA′ tia OB và tia OD sao cho . Tính góc BOD.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho hình vẽ sau:

Biết a⊥y, b⊥y, . Tính $\widehat{B}_{1}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Cho hình vẽ dưới đây:

Chọn câu đúng nhất.

 • A.
 • B. AB // CD
 • C. Cả A, B đều đúng
 • D. A đúng, B sai

Câu 7: Phát biểu định lý sau bằng lời:

 • A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì chúng song song với nhau.
 • B. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.
 • C. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
 • D. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng cắt nhau.

Câu 8: Cho hình vẽ sau:

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

 • A. 4
 • B. 12
 • C. 8
 • D. 16

Câu 9: Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

 • A. và $\widehat{B}_{1}$
 • B. và $\widehat{B}_{1}$
 • C. và $\widehat{B}_{4}$
 • D. và $\widehat{B}_{1}$

Câu 10: Cho định lý: “Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông” (hình vẽ). Giả thiết, kết luận của định lý là:

 • A. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OE⊥OF
 • B. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOF; OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OE⊥OA
 • C. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOE. Kết luận: OE⊥OF
 • D. Giả thiết: Cho góc bẹt AOB và tia OD. OE là phân giác góc BOD; OF là phân giác góc AOD. Kết luận: OB⊥OF

Câu 11: Hai đường thẳng xy và x′y′ cắt nhau tại O. Biết . Ot là tia phân giác của góc xOx’. Ot′ là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc yOt′.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Cho hình vẽ sau, biết a//b và . Tính $\widehat{A}_{2}$.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Cho n(n > 1) đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O. Hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh được tạo thành?

 • A. n(n − 1)
 • B. n(n − 2)
 • C.
 • D.

Câu 14: Cho hình vẽ sau.

Tính số đo góc BAD.

 • A. 95°
 • B. 105°
 • C. 115°
 • D. 45°

Câu 15: Cho vẽ Ox′⊥Ox; Oy′⊥Oy sao cho tia Ox′; Oy′ nằm giữa hai tia Ox; Oy. Kẻ Om và On là tia phân giác của các góc $\widehat{xOy′}$ và góc $\widehat{x′Oy}$. Khi đó

 • A. Om⊥On
 • B. Om⊥Ox′
 • C. On⊥Oy′
 • D. Ox⊥Oy

Câu 16: Phần giả thiết: c ∩ a = {A} ; c ∩ b = {B} , (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

 • A. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc ngoài cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.
 • B. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc so le trong bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.
 • C. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.
 • D. Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Câu 17: Cho hình vẽ sau, chọn câu đúng nhất.

 • A. a cắt b
 • B. a// b ; a cắt c.
 • C. a// b // c.
 • D. b//c

Câu 18: Biết một cặp góc so le trong . Tính số đo của cặp góc so le trong còn lại.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

 • A. Hai góc so le trong bằng nhau
 • B. Hai góc đồng vị bằng nhau
 • C. Hai góc đối đỉnh bằng nhau
 • D. Hai góc so le ngoài bằng nhau

Câu 20: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Biết . Chọn câu đúng.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 29 lượt xem