Trắc nghiệm Hình học 7 bài 4: Hai đường thẳng song song

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Hai đường thẳng song song Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

 • A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau
 • B. Hai đoạn thẳng có điểm chung thì song song với nhau
 • C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì song song với nhau
 • D. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không trùng nhau

 • A. Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì //
 • B. Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì //
 • C. Hai đường thẳng cắt đường thẳng và trong các góc tạo thành có mọt cặp góc so le ngoài bằng nhau thì //
 • D. Cả A, B, C đều đúng

 • A. Bù nhau
 • B. Bằng nhau
 • C. Phụ nhau
 • D. Kề nhau

Câu 4: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

 • A. a và b song song với nhau
 • B. Đường thẳng a cắt đường thẳng b
 • C. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b
 • D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng nhất

 • A. Hai đường thẳng không có điểm chung gọi là hai đường thẳng song song với nhau
 • B.Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung
 • C.Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có điểm chung
 • D.Cả A, B,C đều đúng

Câu 6: Vẽ cặp góc so le trong xAB và yBA sao cho . Ta có :

 • A. Ax // By
 • B. Ax cắt By
 • C. Ax By
 • D. Cả A, B,C đều sai

Câu 7: Cho hình vẽ , biết và $E_{2}=K_{2}$ .Có các đường thẳng song song là

 • A. Hx //Ky
 • B. Ky // Ez
 • C. Hx // Ky và Ky // Ez và Hx // Ez
 • D. Cả ba câu A, B, C đều đúng

Câu 8:Cho và $d_{3}$ cắt $d_{1} tại A, cắt $d_{2}$ tại B.Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 9: Cho ,$d_{3}$ cắt $d_{1} tại M, cắt $d_{2}$ tại N $\widehat{M_{1}}=50$

Câu nào sau đây sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Cho góc nhọn AOB và một điểm I trong góc AOB, kẻ góc MIN sao cho IM//OA và IN//OB.Kẻ tia đối của tia IM cắt OB tại P. Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.A,B đều đúng
 • D.A,B đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Hai đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 90 92


 • 68 lượt xem