Trắc nghiệm toán 7 đại số chương 4: Biểu thức đại số (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 7 đại số chương 3: Thống kê (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tìm đa thức M biết

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho biểu thức đại số B = . Giá trị của B tại x = 3, y = -4 là:

 • A. 16
 • B. 86
 • C. -32
 • D. -28

Câu 3: Cho đa thức sau: . Các nghiệm của đa thức đã cho là:

 • A. 2 và 3
 • B. 1 và −6
 • C. −3 và −6
 • D. −3 và 8

Câu 4: Xác định hệ số a của đa thức Q(x) = 3ax + 5 biết Q(−1) = 3.

 • A. a = −
 • B. a =
 • C. a =
 • D. a = −

Câu 5: Cho p(x) = và q(x) = $-x^{4} + 2x^{3} - 3x^{2} + 4x - 5$

Tính p(x) + q(x) rồi tìm bậc của đa thức thu được

 • A. p(x) + q(x) = có bậc là 6
 • B. p(x) + q(x) = có bậc là 4
 • C. p(x) + q(x) = có bậc là 4
 • D. p(x) + q(x) = có bậc là 4

Câu 6: Tổng các nghiệm của đa thức là:

 • A. −16
 • B. 8
 • C. 4
 • D. 0

Câu 7: Mệnh đề: “Tổng của hai số hữu tỉ nghịch đảo của nhau” được biểu thị bởi

 • A. (a ∈ Q; a ≠ 0)
 • B. (a ∈ Q; a ≠ 0)
 • C. a + a (a ∈ Q; a ≠ 0)
 • D. (a ∈ Q; a ≠ 0)

Câu 8: Cho đa thức f(x) = -6x^{2} + 3x -4. Tìm đa thức g(x) sao cho g(x) - f(x) = 2x^{2} + 7x -2.

 • A. g(x) =
 • B. g(x) =
 • C. g(x) =
 • D. g(x) =

Câu 9: Tính giá trị của đa thức C = tại x = 1, y = -1.

 • A. C = 10
 • B. C = 99
 • C. C = 100
 • D. C = 101

Câu 10: Cho hai đa thức f(x) = và g(x) = $x^{2} + 3ax − 4$. Tìm a để f(1) = g(−1).

 • A.
 • B.
 • C. a = -6
 • D.

Câu 11: Tính giá trị biểu thức D = biết rằng x + y + 1 = 0

 • A. D = 0
 • B. D = 3
 • C. D = 2
 • D. D = 1

Câu 12: Cho đơn thức A = ($a\neq 0$). Chọn câu đúng nhất:

 • A. Giá trị của A luôn không âm với mọi x; y; z.
 • B. Nếu A = 0 thì x = y = z = 0.
 • C. Chỉ có 1 giá trị của x để A = 0.
 • D. Chỉ có 1 giá trị của y để A = 0.

Câu 13: Cho hai đa thức P(x) = 2x^{3} - 3x + x^{5} - 4x^{3} + 4x - x^{5} + x^{2} - 2; Q(x) = . Tìm bậc của đa thức M(x) = P(x) + Q(x)

 • A. 4
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 1

Câu 14: Tìm x biết

 • A.
 • B.
 • C. x = 1
 • D. x = -1

Câu 15: Viết biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x giờ với vận tốc 4km/giờ và sau đó đi bằng xe đạp trong y giờ với vận tốc 18km/giờ.

 • A. 4 (x + y)
 • B. 22 (x + y)
 • C. 4y + 18x
 • D. 4x + 18y

Câu 16: Hệ số cao nhất của đa thức là:

 • A. 6
 • B. 7
 • C. 4
 • D. 5

Câu 17: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:

 • A. -
 • B. -
 • C. -2
 • D. 2

Câu 18: Hệ số của đơn thức

 • A. −1500
 • B. −750
 • C. 30
 • D. 1500

Câu 19: Tính giá trị của biểu thức C = tại x = $\frac{1}{2}$; y = 1

 • A. 1
 • B.
 • C.
 • D. 0

Câu 20: Đa thức N nào dưới đây thoả mãn

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021