Trắc nghiệm Hình học 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Hai góc đối đỉnh Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Góc xOy đối đỉnh với góc x'Oy' khi :

 • A.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và tia Oy là tia đối của tia Oy’
 • B.Tia Ox’ là tia đối của tia Ox và yOy'=180
 • C.Tia Ox’ là tia đối của tia Oy và tia Oy’ là tia đối của tia Ox
 • D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Chọn câu trả lời sai :Hai đường thẳng aa’; bb’ cắt nhau tại O và góc aOb=60 .Ta có :

 • A.a'Ob'=60
 • B.aOb'=120
 • C.a'Ob'=120
 • D.a'Ob=2aOb

Câu 3: Chọn câu phát biểu đúng

 • A.Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc đối đỉnh
 • B.Ba đường thẳng cắt nhau tạo thành ba cặp góc đối đỉnh
 • C.Bốn đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh
 • D.Cả A, B, C đều đúng

Câu 4:Hai tia phân giác của hai góc đối dỉnh là :

 • A. Hai tia trùng nhau
 • B. Hai tia vuông góc
 • C. Hai tia đối nhau
 • D. Hai tia song song

Câu 5:Hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Góc đối đỉnh với ∠zAt là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A. 30°
 • B. 120°
 • C. 90°
 • D. 60°

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A. 124°
 • B. 142°
 • C. 65°
 • D. 56°

Câu 10: Câu nào sau đây sai:

 • A.Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia được gọi là hai góc đối đỉnh
 • B.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
 • C.Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh
 • D.Nếu số đo góc A bằng số đo của góc B và góc C đối đỉnh với B thì góc A và góc C bằng nhau.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83


 • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021