Trắc nghiệm Đại số 7 bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Bài 1: Tìm hai đa thức P(x) và Q(x) sao cho

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Tính p(x) + q(x) rồi tìm bậc của đa thức thu được

 • A. có bậc là 6
 • B có bậc là 4
 • C. có bậc là 4
 • D. có bậc là 4

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A. -1
 • B. 1
 • C. 4
 • D. 6

 • A. 7
 • B. 11
 • C. -11
 • D. 4

Cho 3 đa thức :

Câu 7: p(x)+q(x)=?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: q(x)+h(x)=?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: [p(x)-q(x)]+[q(x)-h(x)]=?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10:Cho biết . Câu nào sau đây sai:

 • A.
 • B.Bậc của M(x) là 4
 • C.Hệ số cao nhất của M(x) là:7
 • D.A,B đúng, C sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến sgk Toán 7 tập 2 trang 44


 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021