Trắc nghiệm Hình học 7 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC và tam giác MNK có: AB = MN, ∠A = ∠M. Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng với tam giác MNK?

 • A. BC = MK
 • B. BC = HK
 • C. AC = MK
 • D. AC = HK

Câu 2: Cho tam giác BAC và tam giác KEF có BA = EK, ∠A = ∠K, CA = KF. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. ΔBAC = ΔEKF
 • B. ΔBAC = ΔEFK
 • C. ΔABC = ΔFKE
 • D. ΔBAC = ΔKEF

Câu 3: Cho hai đoạn thẳng BD và EC vuông góc với nhau tại A sao cho AB = AE, AD = AC, AB < AC. Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. ΔAED = ΔABC
 • B. BC = ED
 • C. EB = CD
 • D. ∠ABC = ∠AED

Câu 4: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm A, C, trên tia Oy lấy hai điểm B, D sao cho OA = OB; OC = OD (A nằm giữa O và C; B nằm giữa O và D).Chọn câu đúng

 • A. ΔOAD = ΔOCB
 • B. ΔODA = ΔOBC
 • C. ΔAOD = ΔBCO
 • D. ΔOAD = ΔOBC

Câu 5:Cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm của AB và d là đường trung trực của AB. Trên đường thẳng d lấy hai điểm tùy ý M và N ( M và N nằm về hai phía của AB). nối MA,MB,NA,NB. Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau

 • A.2
 • B.3
 • C.4
 • D.5

Câu 6: Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó. Kẻ tại H và $AK \perp Oy$ tại K. Kéo dài AH ột đoạn HB=AH và kéo dài AK một đoạn KC=AK. Nối OA,OB,OC.Câu nào sau đây đúng:

 • A.OA=OB=OC
 • B.
 • C. A và B đều đúng
 • D. A đúng, B sai

Câu 7: Cho góc xOy khác góc bẹt, gọi Ot là tia phân giác của trên Ox lấy điểm A, trên Oy lấy điểm B sao cho OA=OB. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm c tùy ý.

 • A.
 • B.CA=CB
 • C.CO là tia phân giác của góc ACB
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 8: CHo tam giác ABC có . Trên tia đối của tia BA lấy điểm M và trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho BM=Cn. Nối BN,CM. Hãy so sánh hai đoạn thẳng BN và CM.

 • A.BN=CM
 • B.BN<CM
 • C.BN>CM

Câu 9: Cho hình vuông ABCD, trên AB lấy điểm M, BC lấy điểm N và DC lấy P sao cho AM=BN=CP. Tính số đo góc MNP.

 • A.60
 • B.90
 • C.100
 • D.A,B,C đều sai

Câu 10: Cho tam giác ADK, qua A vẽ đường thẳng d // DK. Trên d lấy điểm H sao cho AH = DK ( H và D nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh AK ). Khi đó

 • A.∆ ADK = ∆ AHK
 • B.AD = KH
 • C.AD // KH
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 117 120


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021