Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 5 thì y = 15 . Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là

 • A. 3
 • B. 75
 • C. 1/3
 • D. 10

Câu 2:Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. Khi x = - 5 thì giá trị của y là

 • A. -10
 • B. - 2,5
 • C. -3
 • D. -7

Câu 3:Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ a, x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ b (a;b ≠ 0 ) thì:

 • A. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ
 • B. y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ ab
 • C. .y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ
 • D. Cả ba câu A; B; C đều sai

Câu 4: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Giá trị của ô trống trong bảng

x

-3

-1

1

3

y

2

2/3

-2

 • A.
 • B.
 • C. - 2
 • D. - 6

Câu 5:Giả sử x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận; x1; x2 là hai giá trị khác nhau của x và y1; y2 là hai giá trị tương ứng của y. Tính x1 biết x2 = 3; y1 = (-3/5); y2 = (1/10)

 • A. x1 = -18
 • B. x1 = 18
 • C. x1 = -6
 • D. x1 = 6

Câu 6:Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số -2. Hãy biểu diễn theo y theo x.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7:Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k. Khi x = 12 thì y = -3. Hệ số tỉ lệ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8:Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số k. Khi x = 12 thì y = -3. Công thức biểu diễn x theo y là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và hệ số tỉ lệ của y đối với x là .Cặp giá trị nào sai trong các cặp giá trị tương ứng với hai đại lượng cho sau đây:

 • A.x=4;y=-2
 • B.x=-6;y=3
 • C.x=-15;y=5
 • D.x=18;y=-9

Câu 10: Tìm các số x,y,z biết x,y,z tỉ lệ thuận với 5,3,2 và x-y+z=8

 • A.x=15;y=9;z=6
 • B.x=10;y=7;z=5
 • C.x=10;y=6;z=4
 • D.x=12;y=6;z=2
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 51 54


 • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021