Trắc nghiệm Đại số 7 bài 12: Số thực

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 12: Số thực Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Số nguyên không phải số thực
 • B. Phân số không phải số thực.
 • C. Số vô tỉ không phải là số thực
 • D. Cả ba loại số trên đều là số thực.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Mọi số vô tỉ đều là số thực
 • B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.
 • C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
 • D. Số 0 là số hữu tỉ cùng là số thực.

Câu 3: Ta có R ∩ I =

 • A. R
 • B. Q
 • C. ∅
 • D. I

Câu 4: Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: -5,07 < -5,...4

 • A. 1;2;...;9
 • B. 0;1;2;...;9
 • C. 0
 • D. 1

Câu 5: Chọn câu đúng:

 • A. thì $x \in R$
 • B. thì $x \in I$
 • C. thì $ x \in Q$
 • D. thì $ x \in I$

Câu 6: Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống -5,07<5,...4

 • A.1;2;3...9
 • B.0;1;2...;9
 • C...0
 • D.0;1

Câu 7: Điền vào chỗ trống. Trong các số

 • A.Số lớn nhất là
 • B.Số nhỏ nhất là:
 • C.Số dương nhỏ nhất là
 • D.Số vô tỉ nhỏ nhất
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 12: Số thực sgk Toán 7 tập 1 Trang 43 45


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021