Trắc nghiệm Đại số 7 bài 5: Hàm số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Hàm số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Cho hàm số . Câu nào sau đây sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho hàm số . Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 3: Cho hàm số .Tìm x, biết $f(x)=-6$. Câu nào sau đây đúng:

 • A.x=-28
 • B.x=30
 • C.x=-32
 • D.x=36

Câu 4: Cho hàm số .Tìm x, biết $f(x)=-6$.Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Cho hàm số . Tìm các giác trị của x sao cho y nhận giá trị dương.Câu nào sau đây đúng:

 • A.x=0
 • B.x<0
 • C.x>0
 • D.A,B,C đều sai

Câu 6: Cho hàm số $y=\frac{-4}{5}x.Tìm x để y nhận các giá trị âm.Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7:Cho hàm số y = f (x) = 2x2 +3 . Ta có :

 • A. f (0) = 5
 • B. f (1) = 7
 • C. f (-1) = 1
 • D. f(-2) = 11

Câu 8:Cho hàm số . Nếu y = 5 thì x bằng

 • A. 6
 • B. 36
 • C. 16
 • D. 25

Câu 9:Chọn bảng các giá trị mà đại lượng y là hàm số của đại lượng x

Bảng 1

x

-2

-1

-2

3

y

4

1

-4

9

Bảng 2

x

-1

1

2

3

y

7

7

7

7

Bảng 3

x

-2

-1

-2

5

y

-6

-3

6

15

Bảng 4

x

6

-3

6

10

y

-6

-10

5

3

 • A.Bảng 1
 • B.Bảng 2
 • C.Bảng 3
 • D.Bảng 4

Câu 10: Cho bảng giá trị :

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

y = f(x)

9

6

3

0

3

6

9

Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức :

 • A. y= 3x
 • B. y = - 3x
 • C. y = 3 |x|
 • D. y = -3.|x|

Câu 11: Cho bảng giá trị sau. Chọn câu đúng

x-12-31012
y2413
 • A. Đại lượng y là hàm số của đại lượng x
 • B. Đại lượng y là không hàm số của đại lượng x
 • C. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x
 • D. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x

Câu 12: Cho các công thức y - 3 = x; -2y = x; y2 = x. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3

Câu 13: Cho hàm sốTrắc nghiệm: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết. Tìm các giá trị của x sao cho vế phải của công thức có nghĩa

 • A. x ≠ 4
 • B. x = 4
 • C. x ≠ 2
 • D. x = 2

Câu 14: Một hàm số được cho bẳng công thức . Tính f(-5) + f(5)

 • A. 0
 • B. 25
 • C. 50
 • D. 10

Câu 15: Cho hàm số .Trong các giá trị sau,giá trị nào sai:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Hàm số sgk Toán 7 tập 1 Trang 62 65


 • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021