Trắc nghiệm Đại số 7 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Cho thì :

 • A. a = - 22 ; b = - 30 ; c = - 60
 • B. a = 22 ; b = 30 ; c = 60
 • C. a = - 22 ; b = - 30 ; c = - 44
 • D. a = 22 ; b = 30 ; c = 44

Câu 2: Ba số a ; b ; c tỉ lệ với các số 3 ; 5 ; 7 và b - a = 20 . Điền vào chỗ trống :

 • A. Số a bằng .......
 • B. Số b bằng .......
 • C. Số c bằng .......

Câu 3: Số điểm 10 trong kì kiểm tra học kì I của ba bạn Tài, Thảo , Ngân tỉ lệ với 3 ; 1 ;2 . Số điểm 10 của cả ba bạn đạt được là 24 . Số điểm 10 của bạn Ngân đạt được là

 • A. 6
 • B. 7
 • C 8
 • D. 9

Câu 4: Biết rằng x : y = 7 : 6 và 2x - y = 120 . Giá trị của x và y bằng :

 • A. x = 105 ; y = 90
 • B x = 103 ; y = 86
 • C. x = 110 ; y = 100
 • D. x = 98 ; y = 84

Câu 5: Một hình chữ nhật có chu vi 50m, tỉ số giữa hai cạnh bằng thì diện tích của hình chữ nhật là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một kết quả khác

Câu 6: Số học sinh lớp 7A nhiều hơn số học sinh lớp 7B là 8. Tỉ số giữa số học sinh lớp 7A và số học sinh lớp 7B là 1,2. Số học sinh của lớp 7A và lớp 7B lần lượt là :

 • A.58 và 40
 • B.48 và 40
 • C.50 và 38
 • D.Một kết quả khác

Câu 7: Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Chọn câu sai. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Tìm hai số x,y biết và $x+y=-32$

 • A.x=-20;y=-12
 • B.x=-12;y=20
 • C.x=-12;y=-20
 • D.x=12;y=-20

Câu 10: Biết và $x+y=60$. Hai số x,y lần lượt là?

 • A.x=27;y=33
 • B.x=33;y=27
 • C.x=27;y=44
 • D.x=27;y=34
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 28 31


 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021