Trắc nghiệm Đại số 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Cho biết thì:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Giá trị của biểu thức bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Kết quả của phép tính

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính

 • A. Là số nguyên âm
 • B. Là số nguyên dương
 • C. Là số thực âm.
 • D. Là số thực dương.

Câu 7: Số -3/14 là hiệu của hai số hữu tỉ nào dưới đây?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Cho . Giá trị của x bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Kết luận nào đúng về giá trị của biểu thức

 • A. A < 0
 • B. A < 1
 • C. A > 2
 • D. A < 2

Câu 10: Giá trị của là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.Một đáp số khác
Xem đáp án
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021