Trắc nghiệm Đại số 7 bài 3: Đơn thức

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Đơn thức Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Biểu thức nào sau đây không là đơn thức :

 • A. 4x3y(- 3x )
 • B. 1+ x
 • C. 2xy (- x3 )
 • D.

Câu 2: Phần hệ số của đơn thức là :

 • A. 9
 • B.
 • C. 3
 • D. 27

Câu 3: Tích của các đơn thức 7x2y7 ; ( -3) x3y và (-2) là :

 • A. 42 x5y7
 • B. 42 x6y8
 • C. - 42 x5y7
 • D. 42 x5y8

Câu 4: Bậc của đơn thức (- 2x3) 3x4y là :

 • A. 3
 • B. 5
 • C. 7
 • D. 8

Câu 5: Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải đơn thức?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đơn thức?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: : Sau khi thu gọn đơn thức ta được đơn thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Tính giá trị của đơn thức $5.x^{4}.y^{2}.z^{3} tại x = -1, y = -1, z = -2

 • A. 10
 • B. 20
 • C. -40
 • D. 40

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Đơn thức sgk Toán 7 tập 2 trang 30


 • 8 lượt xem