Trắc nghiệm Hình học 7 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC có \widehat{C}=\frac{1}{2}\widehat{B}. Hai tia phân giác của góc $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ cắt nhau ở O. Vẽ đoạn thẳng AO. Tính góc BAO. Câu nào sau đây đúng

 • A.25
 • B.30
 • C.35
 • D.40

Câu 2: Cho tam giác OAB cân, OA=OB, . Hãy so sánh $\widehat{DIA}$ và $\widehat{DIB}$. Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.

Câu 3: Cho tam giác ABC, vẽ tia phân giác của góc A và tia phân giác của góc ngoài tại B, chúng cắt nhau tại M. vẽ phân giác của góc ABC cắt AM tại N.

 • A. Điểm M cách đều ba cạnh của tam giác
 • B. Điểm M thuộc đường phân giác ngoài tại C
 • C. tam giác MBn vuông tại B
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=9cm, AC=12cm.Gọi I là giao điểm của hai đường phân giác của góc B và C, M là hình chiếu của I trên cạnh BC. Tính độ dài của IM.

 • A.IM=3cm
 • B.IM=5cm
 • C.IM=8cm
 • D.A,B,C đều sai

Câu 5: Cho AB//CD; AB=12cm,BC=18cm,CD=30cm. Tính chu vi tam giác ABD

 • A.36cm
 • B.42cm
 • C.48cm
 • D.56cm

Câu 6: Cho ΔABC có ∠A = 90°, các tia phân giác của ∠B và ∠C cắt nhau tại I. Gọi D, E là chân các đường vuông góc hạ từ I đến các cạnh AB và AC. Khi đó ta có:

 • A. AI là đường cao của ΔABC
 • B. IA = IB = IC
 • C. AI là đường trung tuyến của ΔABC
 • D. ID = IE

Câu 7:Cho ΔABC cân tại A. Gọi G là trọng tâm của tam giác, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác. Khi đó ta có

 • A. I cách đều ba đỉnh của ΔABC
 • B. A, I, G thẳng hàng
 • C. G cách đều ba cạnh của ΔABC
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 8: Cho ΔABC cân tại A, trung tuyến AM. Gọi D là một điểm nằm giữa A và M. Khi đó ΔBDC là tam giác gì?

 • A. Tam giác cân
 • B. Tam giác đều
 • C. Tam giác vuông
 • D. Tam giác vuông cân

Câu 9: Cho ΔABC có ∠A = 120°. Các đường phân giác AD, BE . Tính số đo góc BED

 • A. 55°
 • B. 45°
 • C. 60°
 • D. 30°

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, BE là phân giác góc B. Vẽ , $H \in BC$, AB cắt HE tại K. Phát biểu nào sau đây là sai:

 • A.AE=EH
 • B.EK=EC
 • C.BE là trung trực của AH
 • D.EH là trung trực của BC
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác sgk Toán 7 tập 2 Trang 71


 • 39 lượt xem