Trắc nghiệm toán 7 đại số chương 1: Số hữu tỉ, số thực (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 7 đại số chương 1: Số hữu tỉ, số thực (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người. Nếu chuyển số người của đội I, $\frac{1}{4}$ số người đội II và $\frac{1}{5}$ số người đội III đi làm việc khác thì số người còn lại của ba đội bằng nhau. Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là

 • A. 70; 64; 62
 • B. 64; 70; 60
 • C. 64; 62; 70
 • D. 72; 64; 60

Câu 2: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 0

Câu 3: Kết luận nào đúng khi nói về giá trị của biểu thức

 • A. A < 0
 • B. A < 1
 • C. A > 2
 • D. A < 2

Câu 4: Gọi x là giá trị thỏa mãn . Chọn câu đúng.

 • A. x > 2
 • B. x < 0
 • C. 0 < x < 1
 • D. x > 3

Câu 5: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn .

 • A. n = 1
 • B. n = 2
 • C. n = 3
 • D. n = 4

Câu 6: Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Cho: . Chọn câu đúng.

 • A. x < 1
 • B. x = 1
 • C. x > 1
 • D. x = −1

Câu 8: Có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn: 7,5 − 3|5 − 2x| = −4,5 ?

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 3
 • D. 2

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Giá trị của biểu thức

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Biết hãy tìm tỉ số $\frac{t}{y}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Tìm thỏa mãn .

 • A. x = ±18
 • B. x = 19
 • C. x = 18
 • D. x = 36

Câu 13: Có bao nhiêu bộ số x; y thỏa mãn và $x^{2} - y^{2} = 9$.

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 1

Câu 14: Cho và xy = 10. Tính x − y biết x > 0; y > 0.

 • A. −3
 • B. 3
 • C. 8
 • D. −8

Câu 15: Tìm x biết: 0,(37). x = 1

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, ta được kết quả là

 • A. 6,674
 • B. 6,68
 • C. 6,63
 • D. 6,67

Câu 17: Tìm x , biết: .

 • A. x = 8000
 • B. x = 400
 • C. x = 6000
 • D. x = 4000

Câu 18: Biểu diễn các số: bởi các điểm trên cùng một trục số ta được bao nhiêu điểm phân biệt?

 • A. 1 điểm
 • B. 4 điểm
 • C. 3 điểm
 • D. 2 điểm

Câu 19: Cho và −3x + 10y − 2z = 236. Tính x + y + z.

 • A. −26
 • B. 26
 • C. −22
 • D. 6

Câu 20: Cho các số hữu tỉ (a, b, c, d ∈ Z, b ≠ 0, d ≠ 0). Tổng x + y bằng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021