Trắc nghiệm Hình học 7 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là :

 • A.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
 • B.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có vô số đường thẳng song song với đường thẳng đó
 • C.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó
 • D.Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

Câu 2: Vẽ hai đường thẳng a,b sao cho a//b .Vẽ dường thẳng c cắt đường thẳng a tại A. Khi đó :

 • A.c b
 • B.c cắt b
 • C.c // b
 • D.c trùng với b

Câu 3: Dạng phát biểu khác của “Tiên đề Ơ-CLít” là :

 • A.Qua một điểm ở ngoài đường thẳng a,có nhiều nhất một đường thẳng song song với a
 • B.Nếu qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau
 • C.Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với a
 • D.Cả ba câu A,B,C đều đúng

Câu 4: Cho hình vẽ, biết : ME // ND. Số đo góc bằng:

 • A. 500
 • B. 550
 • C. 600
 • D. 650

Câu 5:Chọn câu đúng:

 • A. Qua điểm A ngoài đường thẳng m, có vô số đường thẳng song song với m
 • B. Qua điểm A ngoài đường thẳng m, có duy nhất một đường thẳng song song với m
 • C. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng d, có hai đường thẳng phân biệt cùng song song với d
 • D. Nếu hai đường thẳng AB và AC cùng song song với đường thẳng d thì hai đường thẳng AB và AC song song với nhau.

Câu 6: Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau;

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau;

(III) Hai góc trong cùng phía bằng nhau;

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau.

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 7:Cho hình vẽ dưới đây:

Chọn câu sai:

 • A. a b
 • B.
 • C.
 • D.a//b

Câu 8:Cho hình vẽ dưới đây, biết c. Tính x, y

 • A. x = 80° ; y = 80°
 • B. x = 60° ; y = 80°
 • C. x = 80° ; y = 60°
 • D. x = 60° ; y = 60°

Câu 9:Cho hình vẽ:

Biết ∠CFE = 55°, ∠E1 = 125°, khi đó:

 • A. ∠AEF = 125°
 • B. AB // CD
 • C. Cả A, B đều đúng
 • D. Cả A, B đều sai

Câu 10: Cho hình vẽ sau, biết x // y và ∠M1 = 55°. Tính ∠N1

 • A. 55°
 • B. 35°
 • C. 60°
 • D. 125°
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 92 95


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021