Giải bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 92 95

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Tiên đề Ơ-clit

Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

  • Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

II. Tính chất

  • Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
    • Hai góc so le trong bằng nhau.
    • Hai góc đồng vị bằng nhau.
    • Hai góc trong cùng phía bù nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 32: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 33: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong ...

b) Hai góc đồng vị ...

c) Hai góc trong cùng phía ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 34: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Hình 22 cho biết a // b và .

Hướng dẫn giải câu 34 bài Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a) Tính góc .

b) So sánh góc và góc $\widehat{B_{4}}$.

c) Tính góc .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 35: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 36: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống :

Hướng dẫn giải câu 36 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a) = ... ( vì là cặp góc so le trong )

a) = ... ( vì là cặp góc đồng vị )

a) = ... ( vì ... )

a) ( vì ... )

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 37: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Hướng dẫn giải câu 37 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 38: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng :

Hướng dẫn giải câu 38 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 39: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 39 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng .

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021