Giải câu 5 bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 108

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 108 - Sgk toán 7 tập 1

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.

Giải bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - SGK hình học 7 trang 106 tập 1

Bài làm:

Trong tam giác ABC có: = 180o - = 180o – (62o + 28o) = 90o

=> Tam giác ABC là tam giác vuông tại A.

Trong tam giác DEF có: = 180o - = 180o – (45o + 37o) = 98o > 90o

=> Tam giác DEF là tam giác tù.

Trong tam giác HIK có: = 180o - = 180o – (62o + 38o) = 80o <90o

=> Tam giacs HIK là tam giác nhọn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021