Giải câu 77 bài 10: Làm tròn số sgk Toán 7 tập 1 Trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 77 : Trang 37 sgk toán 7 tập 1

Ta có thể áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính. Nhờ đó có thể dễ dàng phát hiện ra những đáp số không hợp lí. Việc ước lượng này lại càng cần thiết khi sử dụng máy tính bỏ túi trong trường hợp xuất hiện những kết quả sai do ta bấm nhầm nút.

Chẳng hạn, để ước lượng kết quả của phép nhân 6439 . 384, ta làm như sau:

- Làm tròn số đến chữ số ở hàng cao nhất mỗi thừa số:

\(384\approx 400\).

- Nhân hai số đã được làm tròn:

6000.400=2 400 000.

Như vậy, tích phải tìm sẽ là một số xấp xỉ 2 triệu.

Ở đây, tích đúng là: 6439 . 384=2 472 576.

Theo cách tính trên, hãy ước lượng kết quả các phép tính sau:

a) 495 . 52;

b) 82,36 . 51;

c) 6730 : 48.

Bài làm:

a) Ta có

=>

=>Tích phải tìm có 5 chữ số và xấp xỉ 25000.

b) Ta có :

=> ;

=>Tích phải tìm có 3 chữ số và khoảng trên 400.

c) Ta có:

=> ;

=>Thương phải tìm xấp xỉ 140.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021