Giải câu 1 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 53 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết hai đại lượng xy tỉ lệ thuận với nhau và khi thì $y=4$.

a. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x;

b. Hãy biểu diễn y theo x;

c. Tính giá trị của y khi ; $x=15$.

Bài làm:

Hai đại lượng xy tỉ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát:

a. Khi thì $y=4$ nên ta có:

.

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x.

b. Hệ số tỉ lệ của y đối với x nên $y=\frac{2}{3}x$.

c. Ta có:

Với thì $y=\frac{2}{3}.9=6$

Với thì $y=\frac{2}{3}.15=10$

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021