Giải câu 29 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết số dưới dạng một lũy thừa, ví dụ $\frac{16}{81}=(\frac{4}{9})^{2}$. Hãy tìm các cách viết khác.

Bài làm:

Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021