Giải câu 74 bài 10: Làm tròn số sgk Toán 7 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 74 : Trang 36 sgk toán 7 tập 1

Hết học kì I, điểm Toán của bạn Cường như sau:

Hệ số 1: 7; 8; 6; 10.

Hệ số 2: 7; 6; 5; 9

Hệ số 3: 8.

Em hãy tìm điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài làm:

Hướng dẫn: dựa vào điểm và hệ số ta tính điểm trung bình toán của Cường.

Điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cường Là:

ta thấy 6>5 nên .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021