Giải câu 66 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 66 : Trang 137 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các atm giác bằng nhau trên hình 148:
Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Trong hình 148 có các tam giác bằng nhau là:

Xét tam giác vuông ∆AMD và tam giác vuông ∆AME có:

Cạnh AM chung

= \(\widehat{MAC}\)

=>∆AMD = ∆AME (canh huyền - góc nhọn)

Xét tam giác vuông MDB và tam giác vuông MEC có:

BM = CM (giả thiết)

MD = ME (do ∆AMD = ∆AME)

=> ∆MDB = ∆MEC (cạnh huyền - cạnh góc vuông)

Xét tam giác AMB và tam giác AMC có:

Cạnh AM chung

MB = MC (giả thiết)

AB = AC (do AD = AE, DB = EC)

=> ∆AMB = ∆AMC (c.c.c)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021