Trắc nghiệm Đại số 7 bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi có với ta nói

 • A. y tỉ lệ với x
 • B. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a
 • C. y tỉ lệ thuận với x
 • D. x tỉ lệ thuận với y

Câu 2: Tìm các số x,y,z biết x,y,z tỉ lệ nghịch với 3;5;6 và x+y+z=42

 • A.x=18;y=4;z=10
 • B.x=20;y=12;z=10
 • C.x=16;y=14;z=12
 • D.x=20;y=10;z=12

x1020253040
y105410/32,5

Khi đó:

 • A. y tỉ lệ với x
 • B. y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận
 • C. y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
 • D. y và x là hai đại lượng bất kì

 • A. y=5,6
 • B.y=6,5
 • C.y=
 • D.y=

 • A.a=-4;y=-4x
 • B.a=-4;y=
 • C.a=-16;y=
 • D.a=8;y=8x

Câu 6:Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = 10 thì y = 6 . Hệ số tỉ lệ a là

 • A.
 • B.
 • C.60
 • D. Một đáp số khác

Câu 7:Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Biết rằng x = 0,4 thì y = 15.

Khi x = 6 thì y bằng :

 • A. 1
 • B. 0
 • C. 6
 • D. 0,6

Câu 8:Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau , khi x = - 6 thì y = 8

Giá trị của y = 12 khi x bằng:

 • A. - 4
 • B. 4
 • C. 16
 • D. - 16

Câu 9: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau Hãy chọn câu trả lời sai

 • A. xy = m ( m là hằng số, m ≠ 0 )
 • B . y = ( m là hằng số, m ≠ 0 )
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 10: Cho biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là -48.Trong các cặp giá trị tương ứng của hai đại lượng cho sau đây, cặp giá trị nào sai?

 • A.x=-2;y=24
 • B.x=4;y=-12
 • C.x=2;y=24
 • D.x=-6;y=8
 • E.x=6;y=-8
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 56 58


 • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021