Trắc nghiệm Hình học 7 bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tam giác ABC (AB=AC) vẽ AH vuông góc với BC, HE vuông góc với AB, HF vuông góc với AC. Câu nào sau đúng:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 2: Cho góc nhọn xOy có Ot là tia phân giác. Trên Ot lấy điểm I tùy ý, Vẽ IA vuông góc Ox tai A, tia AI cắt Oy tai N. vẽ IB vuông góc với Oy tại B, Tia BI cắt Õ tại M

 • A.OA=OB
 • B.IA-IB
 • C.IN=IM
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 3: Với đề bài câu 2. Hãy so sánh hai góc và $\widehat{NIt}$. Câu nào sau đây đúng:

 • A.
 • B.
 • C.

Câu 4:Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Qua A kẻ đường thẳng xy không cắt . Vẽ $BH \perp xy$ (H $\in$ xy) và $CK \perp xy$ (K $\in$ xy). So sánh BH+CK với HK.Câu nào sau đây đúng:

 • A.BH+CK=HK
 • B.BH+Ck<HK
 • C.BH+CK>HK
 • A.A,B,C đều sai

Câu 5: Cho tam giác đều ABC, Vẽ (H $\in$ BH) và $BK \perp AC$ (K $\in$ AC), AH và BK cắt nhau tại O. Vẽ tia Cx song song với KB cắt tia AH ở M. $\Delta MBC$ là tam giác gì

 • A. Tam giác đều
 • B.Tam giác vuông
 • C.Tam giác cân
 • D.Tam giác vuông cân

Câu 6: Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC = PM, ∠B = ∠P = 90° . Cần điều kiện gì để tam giác ABC bằng tam giác NPM theo trường hợp cạnh huyền – cạnh góc vuông?

 • A. BA = PM
 • B. BA = PN
 • C. CA = MN
 • D. ∠A = ∠N

Câu 7:Cho tam giác ABC và tam giác MNP có ∠A = ∠M = 90°, ∠C = ∠P. Cần điều kiện gì để hai tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp cạnh góc vuông – góc nhọn kề?

 • A. AC = MP
 • B. AB = MN
 • C. BC = NP
 • D. AC = MN

Câu 8: Cho tam giác ABC và tam giác DEF có: ∠B = ∠E = 90°, AC = DF, ∠A = ∠F. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. ΔABC = ΔFED
 • B. ΔABC = ΔFDE
 • C. ΔBAC = ΔFED
 • D. ΔABC = ΔDEF

Câu 9: Cho tam giác ABC và tam giác KHI có: ∠A = ∠K = 90°, AB = KH, BC = HI. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. ΔABC = ΔKHI
 • B. ΔABC = ΔHKI
 • C. ΔABC = ΔKIH
 • D. ΔACB = ΔKHI

Câu 10: Cho tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, ∠B = ∠E, ∠A = ∠D = 90°. Biết AC = 9cm. Tính độ dài DF?

 • A. 10cm
 • B. 5cm
 • C. 9cm
 • D. 7cm
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông sgk Toán 7 tập 1 Trang 134 137


 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021