Giải câu 47 bài 7: Tỉ lệ thức sgk Toán 7 tập 1 Trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 47: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:

a) 6.63 = 9.42

b) 0,24.1,61 = 0,84. 0,46

Bài làm:

a) Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức 6.63 = 9. 42

b) Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức: 0,24.1,61 = 0,84. 0,46

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021