Giải câu 31 bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 Trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 31: Trang 19 - sgk toán 7 tập 1

Viết các số dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5.

Bài làm:

Ta có:

Vì :

.

.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021