Giải câu 60 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 60: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình vẽ sau rồi viết giả thiết, kết luận của từng định lí (xem bài 5).

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Bài làm:

a) Dựa vào hình a , ta phát biểu định lí sau:

Nếu hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì đường thẳng đó song song với nhau.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

b) Dựa vào hình b , ta phát biểu định lí sau:

Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021