Giải câu 89 bài 12: Số thực sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 89: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?

a. Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực;

b. Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;

c. Nếu a là số tự nhiên thì a không phải số vô tỉ.

Bài làm:

a. Đúng vì

b. Sai vì các số vô tỉ không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm.

c. Đúng vì mà $\mathbb{Q}\neq\mathbb{I}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021