Giải câu 4 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

Bài làm:

Với , ta có :

  • Khi a , b cùng dấu thì .
  • Khi a,b khác dấu thì .

Vậy : Số hữu tỉ ( $a,b\in Z,b\neq 0$) dương nếu a,b cùng dấu, âm nếu a, b khác dấu, bằng 0 nếu a = 0.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021