Giải câu 37 bài 5: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 37 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên mỗi hình 101, 102, 103 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài làm:

Hình 101

Trong tam giác DEF có = 400

Xét ∆ABC và ∆FDE có:

= \(\widehat{D}\) = 800

BC = DE (giả thiết)

= \(\widehat{E}\) = 400

=> ∆ABC = ∆FDE (g.c.g)

Tính các góc còn lại trên mỗi hình trên ta được:

= 600, = 700 , = 400

= 700, = 800, = 800

Hình 103:

Trong tam giác NQR có: = 800

Trong tam giác RNP có : = 800

Xét ∆NQR và ∆RPN có:

= \(\widehat{NRP}\)

NR là cạnh chung.

= \(\widehat{RNP}\)

=>∆NQR = ∆RPN (g.c.g)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021