Giải vật lí 12: bài tập 3 trang 169 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 169 – sgk vật lí 12

Trình bày tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử?

Bài làm:

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em:

ε = hfnm = En - Em

Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được một photon có năng lượng đúng bằng hiệu En-Em thg nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao En.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021