Câu 9 trang 49: Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định, dao động với một bụng sóng độc nhất (ở giữa dây).

  • 1 Đánh giá

Câu 9: SGK Vật lí 12, trang 49:

Một dây đàn dài 0,6 m hai đầu cố định, dao động với một bụng sóng độc nhất (ở giữa dây).

a, Tính bước sóng của sóng trên dây.

b, Nếu dây dao động với ba bụng sóng thì bước sóng là bao nhiêu?

Bài làm:

Tóm tắt

Độ dài sợi dây: l = 0,6 m.

Số bụng sóng

a,

b, Nếu thì $\lambda {}' = ?$

Bài giải

Đây là bài toán sóng dừng trên dây với hai đầu cố định.

Để trên dây xuất hiện sóng dừng, ta phải có: . (*)

a, Trên dây xuất hiện một bụng sóng k = 1

Thay k = 1 vào điều kiện (*), $\lambda = \frac{2.l}{k} = \frac{2.0,6}{1} = 1,2 (m)$.

b, Trên dây xuất hiện 3 bụng sóng k = 3

Thay k = 3 vào điều kiện (*), $\lambda = \frac{2.l}{k} = \frac{2.0,6}{3} = 0,4 (m)$

  • 87 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021