Giải vở BT Lịch sử 6 bài: Các quốc gia cổ đại phương Đông

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải vở BT Lịch sử 6 bài: Các quốc gia cổ đại phương Đông. Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở BT. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài tốt hơn.


Nội dung bài gồm:

Back to top

Câu 1: Vở bài tập lịch sử 6 trang 12

a. Em hãy dùng bút chì sáp màu, đánh dấu vào lược đồ (Hình 7) những nơi xuất hiện các nhà nước cổ đại phương Đông.

b. Em có nhận xét gì về vị trí của các quốc gia này với vị trí của các dòng sông lớn?

Hướng dẫn trả lời:

a. Gợi ý: Em đánh dấu vào các vị trí: sông Hoàng Hà, sông Trường Giang (Trung Quốc), sông Ấn, sông Hằng (Ấn Độ), sông Ti – grơ, sông Ơ – phrat (Lưỡng Hà), sông Nin (Ai Cập).

b. Các quốc gia này được hình thành trên lưu vực các con sông lớn.

Back to top

Câu 2: Vở bài tập lịch sử 6 trang 13

a. Hãy sắp xếp các tầng lớp cư dân trong xã hội cổ đại phương Đông theo thứ bậc từ cao xuống thấp:

  • Cao nhất là..............
  • Thứ hai là..................
  • Thứ ba là..................

b. Em hãy tính xem cuộc đấu tranh của nô lệ, dân nghèo ở vùng Lưỡng Hà năm 2300 TCN và ở Ai Cập 1750 TCN cách chúng ta ngày nay bao nhiêu năm.

c. Theo em, vì sao bấy giờ nô lệ và dân nghèo lại nổi dậy đấu tranh chống lại tầng lớp quý tộc?

Hướng dẫn trả lời:

a. Sắp xếp các tầng lớp cư dân trong xã hội cổ đại phương Đông theo thứ bậc từ cao xuống thấp:

  • Cao nhất là: Quý tộc
  • Thứ hai là: Nông dân
  • Thứ ba là: Nô lệ

b. Cuộc đấu tranh của nô lệ, dân nghèo ở vùng Lưỡng Hà năm 2300 TCN cách chúng ta 4317 năm và ở Ai Cập 1750 TCN cách chúng ta ngày nay 3767 năm (Tính đến năm 2018).

c. Bấy giờ nô lệ và dân nghèo lại nổi dậy đấu tranh chống lại tầng lớp quý tộc vì họ bị bóc lột hết sức nặng nề, không được hưởng chút quyền lợi nào.

Back to top

Câu 3: Vở bài tập lịch sử 6 trang 14

Hãy đánh dấu X vào ô trống đầu câu trả lời em cho là đúng.

Nhà nước chuyên chếz phương Đông ra đời nhằm giải quyết vấn đề:

[....] Tổ chức quản lí xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

[....] Để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

[....] Có nhà nước thì quyền lợi chính đáng của nhân dân mới được đảm bảo.

Hướng dẫn trả lời:

[X] Để cai trị xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế và địa vị thống trị của tầng lớp quý tộc.

Back to top

Câu 4: Vở bài tập lịch sử 6 trang 13

Tên gọi vua ở các quốc gia cổ đại phương Đông là: Thiên tử, Pha-ra-ôn, En-si. Theo em tên gọi nào thể hiện quyền lực tối cao nhất? Hãy giải thích.

Hướng dẫn trả lời:

Thiên tử (con trời), Pha-ra-ôn (ngôi nhà lớn), En-si (người đứng đầu). Tên gọi Thiên tử thể hiện quyền lực tối cao nhất. Vì tên gọi này thể hiện vua không chỉ nắm uy quyền mà còn nắm cả thần quyền (con của trời).

Back to top


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021