Giải vở BT Lịch sử 6 bài: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải vở BT Lịch sử 6 bài: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương. Ngoài việc cung cấp kiến thức và hướng dẫn giải bài tập trong sgk. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn học sinh giải các bài tập trong vở BT. Hi vọng các bạn sẽ nắm được bài tốt hơn.

Bài 1: Giữa năm 905, nhân lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nghĩa quân nổi dậy chiếm thành Tống Bình (trụ sở của chính quyền đô hộ) rồi xưng Tiết độ sứ. Đầu năm 906, vua Đường phải thừa nhận và sắc phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ.

Theo em thì nhân định nào sau đây là đúng nhất? (Đánh dấu X vào ô trống trước ý đúng).

[ ] Nước ta vẫn còn hoàn toàn lệ thuộc vào nhà Đường như khi Tiết độ sứ và quan lại đều là người Trung Quốc.

[ ] Tuy còn phụ thuộc ít nhiều vào nhà Đường, nhưng đất nước bước đầu đã có quyền tự chủ, nhân dân ta đỡ bị khổ ải, lầm than hơn trước.

[ ] Đất nước đã giành được độc lập toàn vẹn, không còn phụ thuộc gì vào các triều đại phong kiến Trung Quốc, địa vị của nước ta ngang hàng với các nước khác.

Trả lời:

[X] Tuy còn phụ thuộc ít nhiều vào nhà Đường, nhưng đất nước bước đầu đã có quyền tự chủ, nhân dân ta đỡ bị khổ ải, lầm than hơn trước.

Bài 2: Năm 907, Khúc Hạo (con của Khúc Thừa Dụ) đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi việc đến tận xã, xem xét định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề, lập lại sổ hộ khẩu.

Những việc làm trên nhằm giải quyết vấn đề gì thuộc các lĩnh vực sau đây?

a) Quyền tự chủ của đất nước

b) Đời sống của nhân dân

Trả lời:

a) Quyền tự chủ của đất nước: Khúc Hạo đã xây dựng đất nước theo đường lối tự chủ, bớt sự lệ thuộc vào nhà Đường. Ông đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi việc đến tận xã.

b) Đời sống của nhân dân: Với những việc xem xét định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch nặng nề, lập lại sổ hộ khẩu, đời sống nhân dân được cải thiện, nhân dân bớt cực khổ.

Bài 3: Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu trả lời đúng.

Khi nhận thấy nhà Nam Hán đang rắp tâm đem quân xâm lược nước ta, Khúc Hạo gửi con là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin vì:

[ ] Sợ nhà Nam Hán nên phải làm vậy để chúng không đem quân xâm lược.

[ ] Gửi con sang như vậy thì mối quan hệ giữa nước ta và nhà Nam Hán sẽ tốt đẹp, không phải lo gì đến việc kháng chiến.

[ ] Biết nhà Nam Hán trước sau không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta nên gửi con sang làm con tin để kéo dài thời gian hòa bình, củng cố chính quyền, xây dựng đất nước, phát triển lực lượng chuẩn bị kháng chiến.

Trả lời:

[X] Biết nhà Nam Hán trước sau không từ bỏ âm mưu xâm lược nước ta nên gửi con sang làm con tin để kéo dài thời gian hòa bình, củng cố chính quyền, xây dựng đất nước, phát triển lực lượng chuẩn bị kháng chiến.


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021