Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993?

Bài làm:

  • Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993 được chia làm bốn giai đoạn:
  • Giai đoạn 1945 – 1954: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
  • Giai đoạn 1954 – 1975: Thực hiện đường lối hòa bình xây dựng đất nước và cuộc kháng chiến chống Mĩ.
  • Giai đoạn 1976 – 1979: Chống Khơ – me đỏ.
  • Giai đoạn 1979 – 1993: Thời kì hồi sinh và bắt tay vào xây dựng đất nước.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021