Hãy chọn câu đúng. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi:

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK vật lí 12, trang 17:

Hãy chọn câu đúng.

Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc không thay đổi khi:

A. thay đổi chiều dài của con lắc.

B. thay đổi gia tốc trọng trường.

C. tăng biên độ góc lên 30^{\circ}.

D. thay đổi khối lượng của con lắc.

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích: Dựa vào công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ là:

Ta thấy, chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng của vật.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021